Rafał Woźniak

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 1. Dla studentów od II roku studiów od 14 czerwca 2021r. do 16 lipca 2021r. włącznie
 2. Lista studentów, którym zostało przyznanie miejsce w DS zostanie opublikowana na stronie www.akademiki.tu.koszalin.pl w dniu 3 sierpnia 2021r.
 • Dla studentów I roku od 3 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. włącznie
 • Decyzja o przyznaniu miejsca w DS będzie przekazywana drogą elektroniczną w dniach 22-24 września 2021 r.
 • Studenci składający wnioski po terminach określonych w §1 i 2 otrzymają decyzje o przyznaniu miejsca w formie elektronicznej w dniach 7-8 października 2021r.
 • Wnioski należy składać osobiście w Domu Studenta nr 1 pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres akademiki@tu.koszalin.pl

WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Komunikat z dnia 12.10.2020r.

Dla studentów spełniających wymogi formalne (osoba nie zalega z opłatami za miejsce w DS , nie naruszyła w rażący sposób Regulaminu DDS) w dalszym ciągu istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Koszalińskiej.

KWATEROWANIE STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Kwaterowanie studentów w Domach Studenckich odbywać się będzie w dniach:
od 28.09 do 2.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Przy zakwaterowaniu należy posiadać dowód osobisty oraz 1 zdjęcie do karty mieszkańca.

TERMIN ZAKWATEROWANIA UPŁYWA W DNIU 2.10.2020r. o godzinie 15:00

Brak zakwaterowania w podanym terminie uważa się za rezygnację z miejsca w akademiku.

Jednocześnie Dział Domów Studenckich przypomina, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim (dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID-19.

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.

Informacja dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Dział Domów Studenckich informuje, że o miejscu zakwaterowania w Domu Studenckim ( dom studenta oraz pokój) decyduje Administracja Domów Studenckich  w zależności od bieżącej sytuacji  związanej z pandemią COVID -19 .

Informacje zawarte we Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 odnośnie miejsca zakwaterowania będą   realizowane w miarę możliwości.

Zasady korzystania z Domów Studenckich od 01.06.2020 do 30.09.2020

Osoby, które będą odbywać praktyczne zajęcia po 1 czerwca, mają prawo do miejsca na Osiedle Akademickie. W trosce o bezpieczeństwo, wprowadzone zostaną specjalne zasady. Prosimy o zapoznanie się z nimi

➡️Prawo do zakwaterowania w domach studenckich mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niemający stałego miejsca zamieszkania w Koszalinie i powiecie koszalińskim, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktycznych

➡️Podczas kwaterowania studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zastosowaniu się do rygorów bezpieczeństwa oraz świadomości odpowiedzialności karnej za złamanie zasad kwarantanny, ukrywanie faktu zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi.

➡️Studenci kwaterowani są po jednej osobie w pokoju.

➡️ Na terenie domów studenckich oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz gromadzenia się i uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich bez względu na liczbę osób.

➡️ Studenci poruszający się po budynkach domów studenckich, opuszczając pokój zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.

➡️ Studenci zobowiązani są przy wejściu do budynku poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury student nie może wejść do obiektu, a pomiar zostaje powtórzony po ok. 0,5 h. Jeżeli podwyższona temperatura się utrzymuje, student otrzymuje zalecenie poddania się badaniom lekarskim. Informację o przypadku pracownik dokonujący pomiaru przekazuje swoim przełożonym.

➡️Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w domu studenckim w okresie
realizacji zajęć dydaktycznych określa się jak za miejsce w pokoju
dwuosobowym, przy czym opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni zakwaterowania w miesiącu.

Pełne wytyczne w Zarządzeniu 33/2020

Informacja dot. płatności 3/2020

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy o zasadach płatności w miesiącu marcu 2020.

 • Dla osób, które opuściły DS do 15 marca 2020 roku opłata miesięczna zostaje obniżona do 50% (w przypadku uiszczenia pełnej kwoty, nadpłata zostanie przeniesiona na przyszły okres zakwaterowania).
 • Dla osób, które wykwaterowały się na stałe z DS do 15 marca 2020 roku opłata miesięczna zostaje obniżona do 50%. W przypadku uiszczenia pełnej kwoty, dokonany zostanie zwrot nadpłaty.
 • Osoby pozostające na Osiedlu Akademickim uiszczają opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Z poważaniem,
Dział Domów Studenckich PK

Informacja dot. funkcjonowania OA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 informujemy, co następuje:

 1. Od 12.03.2020 wstrzymano kwaterowanie osób na terenie Osiedla Akademickiego (dot. studentów i osób postronnych) do odwołania. Osoby, które wykwaterują się po w/w dacie nie mają możliwości ponownego zakwaterowania do czasu zniesienia zakazu. Wyjątek stanowi sytuacja w pkt. 5.
 2. Zakazane są odwiedziny osób mieszkających w Domach Studenta. Dotyczy to osób postronnych, jak i mieszkańców innych Domów Studenta.
 3. Zalecana jest wzmożona higiena oraz dezynfekcja rąk.
 4. Mieszkańcom, którzy nie muszą pozostawać na terenie Osiedla Akademickiego zaleca się opuszczenie pokoju i udanie się do miejsca zamieszkania.
 5. Z uwagi na planowanie infrastruktury przez władze osoby zamieszkujące Dom Studenta nr 2 „OLIMP” są zobowiązane opuścić w/w Dom Studenta do 15.03.2020 do godziny 8:00. Po tym czasie wejście na teren DS2 dla dotychczasowych mieszkańców nie będzie możliwe. Zaleca się zabranie rzeczy do miejsca zamieszkania lub (w przypadku, gdy mieszkaniec musi pozostać na terenie Osiedla) relokację do innego Domu Studenta.
  W przypadku niewykwaterowania się służby techniczne są zobowiązane spakować rzeczy i opisane przetransportować do magazynu DDS.
 6. Mieszkańcom zaleca się ograniczenie kontaktów poza terenem Osiedla Akademickiego, jak i wewnątrz niego.

Uwaga! Powyższe zalecenia i nakazy (w szczególności pkt. 5) nie są podyktowane obecnością zakażenia na osiedlu. Nie wpadajmy w panikę. Najważniejsze jest teraz zachowanie zdrowego rozsądku i ogólnej profilaktyki w zakresie higieny.

Z poważaniem,
Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej.